Máte otázky? Neváhajte a kontaktujte nás: 0948 969 777   info@time.sk
Váš nákupný košík je prázdny
Prihlásenie   Registrácia

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Obchodné podmienky time.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.time.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.time.sk je firma:

PURE STORY s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, Česká Republika
IČO: 10843400
DIC: CZ10843400

zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod č.:  C 349372

 

Dohľad vykonáva:
Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
+420 296 366 360
http://www.coi.cz
podatelna@coi.cz

Adresa na odstúpenie od zmluvy a na vrátenie tovaru: Spoločnosť ELUXIA s.r.o., POBOX A3, Nitra 94901, Slovensko

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

Všetky prijaté elektronické objednávky, ktoré boli vyplnené pravdivo a úplne, sú považované za návrh kúpnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zmluvné strany. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim dochádza v okamihu zaslania objednávky zo strany kupujúceho a jej potrvrdenia predávajúcim.. Prijatie elektronickej objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu udanú kupujúcim v objednávke, najneskôr do 24 hodín. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade, že kupujúci stornuje objednávku neskôr ako 24 hodín po jej obdržaní predávajúcim, je kupujúci povinný uhradiť náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s vybavením objednávky. Tieto náklady budú následne predávajúcim vyčíslené.

Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku time.sk považujeme za záväzné. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maily, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Pre telefonické objednávky platí cena, ktorá je uvedená na stránkach time.sk v deň objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný telefonicky, alebo e-mailom.

2. Odstúpenie od zmluvy a záruka vrátenia peňazí

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle § 7 odst. 1 a zákona c. 102/2014 Z.z. zaslaním písomného vyhotovenia odstúpenia na korešpondenčnú adresu spoločnosti. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad a v pôvodnom balení spolu s písomným odstúpením od zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 14 pracovných dní odo dňa obdržania vráteného tovaru. Vrátený tovar musí byť odoslaný poštou na adresu predajcu. V prípade, ak kupujúci vráti tovar poškodený, neúplný, čiastočne spotrebovaný alebo opotrebený, predávajúci má právo si takto vzniknutú škodu na tovare jednostranne započítať z hodnoty tovaru, ktorý má byť vrátený, čo kupujúci berie na vedomie a s čím bezvýhradne súhlasí. Náklady na dopravu tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci. Tovar nemožno vrátiť na dobierku, akýkoľvek takto vrátený tovar nebude akceptovaný. Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebudeme schopní akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa späť.

 

3. Vybavenie objednávky

Tovar dodávame kupujúcemu na základe elektronickej alebo telefonickej objednávky. Podmienkou platnosti každej objednávky je vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky emailom alebo telefonicky. Predávajúci je tiež oprávnený žiadať zálohu za tovar väčšej hodnoty, alebo za tovar výhradne na objednávku.

 

4. Platobné podmienky

Všetky uvedené ceny na stránkach www.time.sk sú konečné a prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK = 1 €. Nie sme platcami DPH.
Súčasťou každej dodávky je faktúra – daňový doklad.

Kupujúci uhradí kúpnu cenu týmito spôsobmi:

Dobierka - 2:
- tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru kuriérovi

Platba vopred prevodom - 0:
- tovar zaplatíte vopred na náš účet.

5. Dodacie podmienky

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe, obyčajne do 14 dní, po potvrdení prijatia elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy. Toto odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu v písomnej forme alebo elektronicky bez zbytočného odkladu.

Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

Tovar Vám bude doručený na adresu, ktorú uvediete v objednávkovom formulári. Samozrejme, dodacia adresa moze byť iná ako fakturačná adresa. Dodacia adresa môže byť napríklad do zamestnania.

Tovar doručujeme dvoma spôsobmi:

- kuriér DPD
 

6. Doprava

všetky zásielky posielané výlučne prioritne prvou triedou a na dobierku. Ceny dopravy sú vrátane balného a vrátane poistenia. Zákazník zaplatí za tovar až pri prevzatí. Všetok odoslaný tovar je kvalitne zabalený do krabice, aby bol chránený proti nárazu, prípadne rozbitiu.
 

Doručenie kuriérom DPD - 2,50€:
- pre Slovensko
 

Pre doručenie tovaru do členského štátu EU nas prosím kontaktujte e-mailom.


Doručenie kuriérom má viacero výhod:

    * doručenie v pracovných dňoch do 24 hodín (SR)
    * doručenie vždy až k Vám domov alebo do práce
    * možnosť sledovať zásielku cez internet
    * až 2 pokusy o doručenie zásielky v cene
    * kurér Vam pred doručením zatelefonuje

 

7. Záruka a reklamácia

Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Na všetok tovar poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak (36-60 mesiacov) a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nebezpečenstvo vzniku škody na veci prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia veci. Kupujúci je povinný bezprostredne pri prevzatí tovaru si tento tovar prezrieť a skontrolovať. V prípade, že kupujúci zistí na tovare vadu, ktorá je predmetom reklamácie, je povinný tento tovar prestať používať a bezodkladne tovar reklamovať. Predajca nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku nešetrného. nesprávneho zaobchádzania, neprimeraným zaobchádzaním, použitím či inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, alebo závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením a v dôsledku bežného opotrebenia veci. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne predávajúcim, alebo výrobcom tovaru splnomocnená. Reklamáciu je možné uplatniť poštou.

K reklamácii je potrebné vrátiť tovar v pôvodnom nepoškodenom balení, pripojiť charakter chyby, kópiu kúpneho dokladu a kontakt na Vás. Reklamovaný tovar musí byť odoslaný poštou na adresu predajcu. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch cez e-mail, alebo písomne. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu informujeme zákazníka. Po vybavení reklamácie bude kupujúcemu odoslaný opravený tovar.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho. Spolu s tovarom odošle kupujúcemu aj reklamačný protokol.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

8. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez Vášho súhlasu podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom. Kedykoľvek môžete požiadať o ich zmenu / zmazanie telefonicky alebo e-mailom. Svoje údaje môžete takisto meniť v sekcii Osobné údaje.

Uvedením  a  poskytnutím  osobných  údajov  v  rozsahu  meno,  priezvisko, adresa  trvalého bydliska a telefonický kontakt udeľuje kupujúci predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho  osobných údajov pre účely akceptácie a vybavenia objednávky, vyúčtovania kúpnej ceny za tovar a pre reklamné a propagačné účely predávajúceho (zasielanie reklamných ponúk Zákazníkovi). Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho budú použité v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov.  Kupujúci  zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov. Práva kupujúceho ako dotknutej osoby sú uvedené v zákone č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kupujúci potvrdením objednávky tovaru potvrdzuje,  že bol predávajúcim oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov.

9. Záverečné ustanovenia

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Predávajúci však nezodpovedá kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby). Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke time.sk. Všetky obrázky tovarov sú ilustračné.

Obchodné podmienky platia od  5.4. 2022.